testament

Jak sporządzić testament?
muszka - specjalista Tipy.pl

Testament, inaczej ostatnia wola, jest jednostronnym i odwołalnym zapisem, sporządzanym przez spadkodawcę i dotyczącym rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Wyraża też jego ostatnią wolę. Sporządzanie testamentu nie jest obowiązkiem. W przypadku braku w chwili śmieci jasno sprecyzowanej, sporządzonej na piśmie „ostatniej woli”, automatycznie następuje ustawowa kolejność dziedziczenia. Jeśli nasza wola różni się jednak od przewidzianego w kodeksie cywilnym podziału majątku, na miejscu będzie sporządzenie testamentu. Czytając ten artykuł dowiesz się jak napisać testament.
1
Formy testamentu

Istnieją trzy podstawowe formy testamentu: sporządzony notarialnie, oświadczony ustnie przy świadkach i prywatny. Testament w formie aktu notarialnego zostaje spisany z pomocą notariusza i musi być przez niego potwierdzony. Ustnie można oświadczyć swą wolę w obecności dwóch świadków, wobec przewodniczącego zarządu gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Natomiast prywatny sporządza sam spadkodawca.
2
Testament prywatny

Każdy może sporządzić testament samodzielnie. Muszą zostać jednak spełnione pewne istotne warunki. Testament musi być napisany od początku do końca własnoręcznie. Nie dopuszcza się więc możliwości podyktowania go lub napisania na maszynie czy komputerze. Dopuszczalna jest pomoc w pisaniu (np. podtrzymywanie ręki). Jednak poprawienie przez spadkodawcę długopisem tego, co napisała osoba pomagająca, unieważnia testament. Każdy, kto nie jest w stanie samodzielnie pisać, musi skorzystać z pomocy notariusza.

Prawidłowo sporządzony testament powinien spełniać kilka wymogów:
- Testament powinien być opatrzony podpisem spadkodawcy. Podpis w formie stempla, inicjały lub parafka są nieważne. Jakikolwiek zapis znajdujący się pod złożonym podpisem uważa się za nieważny.
- Należy pamiętać o podaniu miejsca i daty. Brak daty w przypadku innych jeszcze wątpliwości co do wiarygodności dokumentu, w zasadzie unieważnia testament. Zdarza się ponadto, że po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy znajdują kilka testamentów zawierających różne rozporządzenia. Dlatego ważny jest testament opatrzony najnowszą datą.
- Jeśli testament sporządzany jest na kilku kartkach, muszą być one ponumerowane. Wszystkie rozporządzenia muszą być jednoznaczne i czytelne. Nieczytelne fragmenty są nieważne. Dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w trakcie pisania, muszą być one jednak opatrzone datą.
3
Wzór testamentu
Moja ostatnia wola
Ja, …. Urodzony w roku…. w miejscowości… zamieszkały w……. przy ulicy……, oświadczam niniejszym, iż będąc w pełni sił umysłowych uznaję panią…….., z domu……., córkę……., zamieszkałą…… za jedyną spadkobierczynię mojego całego spadku. Po śmierci mojej żony…… moje dzieci,…… urodzony w roku …. i .... urodzona w roku….., powinny dziedziczyć w częściach jednakowych.

(miejscowość, dnia ….)
(podpis/imię i nazwisko)
?

Wskazówki
* Warto zadbać o napisanie testamentu wcześniej, ponieważ zapobiegnie to podziałowi majątku wbrew naszej woli. Jest to szczególnie ważne, gdy posiadamy pokaźniejszy majątek.

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie