umowa o dzieło czy umowa zlecenie

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenie?
KadryKadry - specjalista Tipy.pl

Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie są umowami cywilno-prawnymi, zawieranymi na podstawie kodeksu cywilnego. Są miedzy nimi istotne różnice, z którymi warto się zapoznać, zanim zdecydujemy się na podpisanie konkretnej umowy.
1
Definicja umowy o dzieło i umowy zlecenie

Umowa o dzieło jest umową konkretnego rezultatu. Nie liczy się proces dochodzenia do dzieła, ale sam efekt pracy. Dzieło może być określone jako materialne (np. książka) lub niematerialne (przeprowadzenie ankiety). W przypadku umowy o dzieło mówimy o wykonawcy i zamawiającym. Pierwszy z nich podpisując umowę zobowiązuje się wykonać określone dzieło, drugi natomiast musi zapłać zań wynagrodzenie. Wykonawca ma pełną swobodę w wyborze metody wykonania dzieła, sam ustala również czas i miejsce pracy.


Umowa zlecenia jest umową starannego działania. Znaczenie ma nie tyle końcowy efekt pracy będącej przedmiotem umowy, ale sam proces dochodzenia do tego efektu (np. prowadzenie autobusu, odbieranie telefonów). W przypadku umowy zlecenie mówimy o zleceniobiorcy i zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać na rzecz zleceniodawcy określone czynności prawne (zazwyczaj konkretną usługę), będące przedmiotem umowy. Umowa powinna zawierać również sposób wykonania tych czynności, a także termin oraz formę płatności (choć zdarzają się również umowy bezpłatne).

2
Podobieństwa między umową zlecenie , a umową o dzieło

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenie są w gorszej sytuacji, niż osoby pracujące na umowę o pracę. Powodem tego jest fakt, iż wykonujący pracę na podstawie w/w umów nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy (np. nie przysługuje im urlop wypoczynkowy i inne przywileje wynikające z kodeksu pracy). W razie wyrządzenia szkody zamawiającemu zlecającemu lub osobie trzeciej, odpowiadają całym swoim majątkiem.

3
Podstawowe różnice między umową o dzieło, a umową zlecenie

  • Umowa o dzieło jest umową odpłatną. Strony nie mogą umówić się na wykonanie przedmiotu umowy bez wynagrodzenia.
    Umowa zlecenie może być płatna lub bezpłatna. W przypadku płatnej umowy zlecenie, powinien w niej być określony moment wypłaty wynagrodzenia. Może to nastąpić po wykonaniu całego zlecenia lub jego określonej części.

  • Od umowy o dzieło nie odprowadza się składek ZUS (wyjątek: umowa o dzieło zawarta z własnym pracodawcą).
    W przypadku umowy zlecenie obowiązek odprowadzania składek zależy od tego, kogo zatrudnia się na tę umowę (np. w przypadku zatrudniania studentów do 26 roku życia nie ma obowiązku odprowadzania składek do ZUS).

Strona 1 z 2

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Zośka
05.11.2012
a czy umowy cywilno-prawne nie są zbyt bardzo wykorzystywane przez pracodawców??? zwłaszcza że ostatnio mówiono że 4 mld Polaków pracuje na takich umowach czyli tzw. umowach śmieciowych. to chyba zbyt ogromna liczba.