zwolnienie z pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
KadryKadry - specjalista Tipy.pl

Jest to najbardziej radykalna forma rozwiązania umowy o pracę. Stosują ją najczęściej pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia zarówno z przyczyn zawinionych przez pracownika jak również z przyczyn przez niego niezawinionych.
1
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ PRZEZ PRACODAWCĘ

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (zwolnienie dyscyplinarne).


Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach:
- ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych,
- popełnienia przez pracownika oczywistego lub potwierdzonego prawomocnym wyrokiem przestępstwa, uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku,
- zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.


Pracodawca może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia tylko w ciągu 1 miesiąca od uzyskania informacji o okoliczności uzasadniającej winę pracownika. Może on w trybie tym rozwiązać każdego rodzaju umowę o pracę, zarówno na czas nieokreślony, czas określony, czas wykonywania określonej pracy lub na okres próbny. Nie obowiązują go również tzw. okresy ochronne (np. urlop pracownika, czy jego choroba).



 • Rozwiązanie umowy z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych

  Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z tej przyczyny pod warunkiem, że pracownik dopuścił się naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych poprzez swoje naganne działanie lub zaniechanie działania, które zobowiązany był wykonać. Każde z tych naruszeń musi mieć charakter ciężki. Do naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych zaliczyć można np. stawienie się pracownika do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy, zakłócanie przez pracownika spokoju i ustalonego porządku pracy, pobicie pracownika w czasie pracy.

 • Rozwiązanie umowy z powodu popełnienia przez pracownika przestępstwa

  Przestępstwo może stanowić podstawę rozwiązania umowy, jeżeli zostały spełnione równocześnie trzy poniższe przesłanki:
  1. Przestępstwo popełnione zostało przez pracownika w czasie trwania stosunku pracy.
  2. Przestępstwo uniemożliwia dalsze zatrudnianie pracownika na dotychczasowym stanowisku.
  3. Przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem.

  Niezwłoczne rozwiązanie umowy o pracę w tym trybie uzasadniać może np. umyślne dopuszczenie się przez pracownika przestępstwa w związku z wykonywaną pracą, które spowodowało szkodę majątkową pracodawcy (np. kradzież pieniędzy w przypadku kasjera).

 • Rozwiązanie umowy z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

  Niektórzy pracownicy (np. kierowcy, lekarze) do wykonywania pracy określonego rodzaju muszą posiadać przewidziane przepisami prawa uprawnienia. Utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na tych stanowiskach może być podstawą rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, ale tylko wówczas, gdy pracownik zostaje pozbawiony tych uprawnień z własnej winy. O utracie uprawnień do wykonywania pracy orzekają sądy lub inne organy administracyjne.

2
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli ten jest nieobecny w pracy na skutek choroby oraz gdy:
- jego niezdolność do pracy trwa dłużej niż 3 miesiące. A pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej, niż 6 miesięcy,
- jego niezdolność do pracy trwa dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące – gdy pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli został niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
- w razie usprawiedliwionej nieobecności z innych przyczyn, trwającej dłużej niż 1 miesiąc.


Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia nie może nastąpić w następujących przypadkach:
- w razie nieobecności pracownika z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem
– w okresie pobierania z tego tytułu zasiłku, - w razie odosobnienia pracownika ze względu na chorobę zakaźną
– w okresie pobierania tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku.


Rozwiązanie umowy o pracę nie może nastąpić również po stawieniu się pracownika do pracy w związku z ustaniem przyczyny nieobecności.

3
ROZWIĄZANIE UMOWY PRZEZ PRACOWNIKA

Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w dwóch sytuacjach:


- w sytuacji, w której zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia pracownika i jego kwalifikacje zawodowe,
- w sytuacji, w której pracodawca dopuścił się z własnej winy ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika (np. nie wypłaca wynagrodzenia za pracę, nie zapewnia bezpiecznych warunków pracy itp.).


W razie uzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę, przysługuje mu odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.


Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy w tym trybie powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy.


Pracownik może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od uzyskania wiadomości o okolicznościach uzasadniających to rozwiązanie.


Jeżeli pracownik z uzasadnionych przyczyn rozwiąże umowę z pracodawcą bez wypowiedzenia, nie ponosi z tego tytułu żadnych negatywnych skutków (traktuje się tę sytuację jak rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem). Dzięki temu pracownik może np. ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych.

Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie