Kto ma prawo do renty rodzinnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Najbliżsi członkowie rodziny osoby zmarłej mogą starać się o przyznanie renty rodzinnej. By ją otrzymać, muszą być spełnione określone warunki. Dotyczą one nie tylko uprawnionych do świadczenia ale również zmarłego. Jeśli nieżyjący bliski pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, sytuacja jest klarowna. ZUS przyzna rentę rodzinną uprawnionym członkom rodziny, którzy spełniają przewidziane przepisami warunki.
1
Kto jest uprawniony do renty rodzinnej?

Dzieci, także pasierbowie i pasierbice oraz dzieci przysposobione.

Przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Małżonek (wdowa i wdowiec).

Rodzice, przy czym za rodziców uważa się również ojczyma i macochę oraz osoby przysposabiające.
2
Gdy zmarły nie miał ustalonego prawa do emerytury albo renty, ale spełniał wymagania do ich uzyskania (odpowiedni wiek emerytalny plus ubezpieczenie albo niezdolność do pracy plus ubezpieczenie), jego najbliżsi także otrzymają rentę. W takim przypadku ZUS przyjmuje, że osoba zmarła była całkowicie niezdolna do pracy.
3
Prawo do renty przysługuje także członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne albo nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Bardzo ważne są również warunki, jakie muszą spełnić osoby uprawnione (wymieniamy je w ramce).
4
Najczęściej renta rodzinna przyznawana jest dzieciom. Będą ją otrzymywać do ukończenia 16 lub 25 lat, jeśli się uczą. Przy czym jeśli dziecko skończyło 25 lat i studiuje na ostatnim roku, jego prawo do renty przedłuża się do zakończenia studiów. Kryterium wiekowe nie obowiązuje, tzn. renta jest przyznawana bez względu na wiek, jeśli dziecko stało się całkowicie niezdolne do pracy przed 16 rokiem życia. lub w czasie nauki w szkole do ukończenia 25 lat.
5
Wnuki i rodzeństwo zmarłego rencisty lub emeryta mogą otrzymać rentę rodzinną ta takich zasadach jak jego dzieci. Przy czym muszą być spełnione następujące warunki:

- zmarły przyjął je na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią;

- nie mają prawa do renty rodzinnej po zmarłych rodzicach albo ich rodzice żyją, ale nie mogą zapewnić im utrzymania, albo gdy rencista był ich opiekunem ustanowionym przez sąd.

Prawo do świadczenia przysługuje wdowie (lub wdowcowi), która pozostawała ze zmarłym we wspólności małżeńskiej, jeśli spełnia jeden z poniższych warunków:

- osiągnęła wiek 50 lat lub jest niezdolna do pracy;

- wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnionych do renty po zmarłym (dziecko nie może mieć więcej niż 16 lat lub 18 lat w przypadku, gdy się uczy);

- sprawuje opiekę nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej całkowicie niezdolnym do pracy i do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy;

- osiągnie wiek 50 lat lub stanie się niezdolna do pracy nie później niż 5 lat po śmierci męża lub zaprzestania wychowywania dzieci, wnuków lub rodzeństwa, o których mowa powyżej.
6
Także rodzice mogą otrzymać rentę rodzinną. Pod warunkiem, że zmarły bezpośrednio przed śmiercią przyczyniał się do ich utrzymania oraz spełniają warunki przewidziane dla wdów/wdowców Wysokość renty rodzinnej zależy od tego, ile osób jest do niej uprawnionych oraz od wysokości emerytury lub renty która przysługiwałaby zmarłemu.
7
Przy jednej osobie uprawnionej ZUS wypłaca 85 proc. świadczenia, które otrzymywałby zmarły. Przy dwóch osobach uprawnionych jest to 90 proc. świadczenia, a przy trzech (i więcej) – 95 proc. Renta jest dzielona w równych częściach między wszystkich uprawnionych.
Strona 1 z 2

Powiązane porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie