Jaka jest różnica między rozwodem a separacją

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Kryzys w związku? Warto wiedzieć, kiedy lepiej się rozstać na zawsze, a w jakim przypadku zostawić sobie możliwość powrotu do małżeństwa. Osoby, które, chcą się rozstać ze współmałżonkiem, a jednak nie do końca są zdecydowane, by definitywnie zakończyć związek małżeński, mogą pomyśleć o separacji. Czy warto się zdecydować na takie rozwiązanie? Co jest korzystniejsze? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na pytania dotyczące różnic pomiędzy separacją a rozwodem.
1
Jaka jest różnica?

Rozwód to nieodwołalne zakończenie małżeństwa. Sąd orzeka o rozwodzie tylko wtedy, jeśli uznaje, iż związek dwojga ludzi uległ zupełnemu, a jednocześnie trwałemu rozkładowi. Co to znaczy? Że według sądu małżonków nie łączy już nic (ani więź psychiczna, ani fizyczna, ani prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego) i wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja się nie zmieni. Separacja podobnie jak rozwód może zostać orzeczona postanowieniem sądu, ale nie jest nieodwołalna. Nie jest ona zakończeniem, ale niejako zawieszeniem małżeństwa. Sąd może ją orzec, jeśli nastąpił rozkład pożycia, ale w tym przypadku nie musi być on trwały. Zdaniem sądu musi więc istnieć szansa na to, że małżonkowie dojdą do porozumienia. Osoby decydujące się na separację sądową z jakichś powodów (np. kwestie religijne, dobro dzieci) nie podejmują więc ostatecznej decyzji o rozstaniu na zawsze. Będąc w separacji, mogą w do wolnym momencie postanowić o odbudowaniu związku. Warto też wiedzieć, że zdarzają się takie sytuacje, w których sąd nie orzeka ani rozwodu, ani separacji. Nie robi tego (nawet wtedy gdy oboje małżonkowie będą zgodnie żądać separacji czy rozwodu), jeżeli uzna, że jest to sprzeczne z dobrem ich dzieci, które nie ukończyły jeszcze 18 lat (np. jeśli dziecko jest bardzo wrażliwe i mocno związane z obojgiem rodziców, źle znosi rozłąkę).
2
Zobowiązania

Po orzeczeniu separacji małżonkowie nadal są zobowiązani do tego, by wzajemnie sobie pomagać, tak jakby wciąż byli małżeństwem. Jeśli np. jedno z nich poważnie zachoruje lub jego sytuacja finansowa bardzo się pogorszy, drugie będzie zobligowane do pomocy. W przypadku rozwodu takie zobowiązanie może na jednego z byłych małżonków nałożyć jedynie sąd i to tylko w przypadku, gdy rozwód nie został orzeczony z winy tej osoby, która wymaga pomocy. W niektórych sytuacjach pod- czas rozprawy rozwodowej lub w osobnej rozprawie sąd orzeka obowiązek alimentacyjny. Jeśli np. w wyniku rozwodu standard życia byłej żony bardzo się pogorszył, a rozwód został orzeczony z wyłącznej winy męża, może ona domagać się alimentów także dla siebie. Alimenty takie może otrzymywać jednak tylko przez pięć lat. Małżonkowie z orzeczoną separacją również mogą domagać się alimentów dla siebie. Jednak w tym przypadku obowiązek alimentacyjny nie jest ograniczony do pięciu lat, może trwać dłużej.
3
Podział majątku

W efekcie orzeczenia rozwodu między byłymi małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa. To znaczy, że odtąd każde z nich zarabia na własny rachunek i dowolnie rozporządza swoimi pieniędzmi. Co więcej, małżonkowie po rozwodzie nie będą po sobie dziedziczyć z mocy ustawy. Żona dostanie majątek po zmarłym byłym mężu tylko wtedy, jeśli on sporządzi testament i znajdzie się w nim odpowiedni zapis (to samo dotyczy oczywiście dziedziczenia przez męża po byłej żonie). Identycznie jest w przypadku orzeczonej przez sąd separacji. Od dnia jej orzeczenia przestaje istnieć wspólność majątkowa, małżonkowie nie będą też po sobie dziedziczyć ustawowo. Podział majątku, którego wcześniej wspólnie się dorobili, powinni przeprowadzić, składając do sądu odrębny wniosek. Jednak jeśli są zgodni co do sposobu podziału, wystarczy, że sporządzą odpowiednie umowy lub akty notarialne (jeśli w skład majątku wchodzą nieruchomości). Tylko w wyjątkowych przypadkach sąd w postępowaniu rozwodowym może dokonać także podziału majątku, ale pod warunkiem że nie spowoduje to zwłoki w postępowaniu.
4
Formalności

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny. Natomiast separację sąd orzeknie, nawet jeżeli występuje o nią osoba ponosząca winę (o ile oczywiście nie sprzeciwia się to dobru dzieci). Ubiegając się o rozwód, należy wnieść do sądu pozew i uiścić opłatę 600 zł. Po przeprowadzeniu rozprawy sąd orzeka o rozwodzie, wydając wyrok. Natomiast separacja może zostać orzeczona po przeprowadzonym procesie lub w trybie nieprocesowym, w którym procedury są dużo mniej skomplikowane. Tryb nieprocesowy będzie możliwy jednak tylko wtedy, gdy małżonkowie zgodnie domagają się separacji i nie mają dzieci poniżej 18. roku życia. Koszty sądowe w tym przypadku wynoszą 100 zł, a orzeczenie końcowe, zazwyczaj tylko po przesłuchaniu stron, jest wydawane nie w formie wyroku, lecz postanowienia. Sąd orzekając separację, może tak jak w przypadku rozwodu wskazać osobę, która ponosi winę. Wówczas musi jednak być przeprowadzone postępowanie procesowe. W takim przypadku opłata sądowa wynosi 600 zł, a sama procedura może trwać znacznie dłużej.
5
Skutki prawne

Po rozwodzie małżeństwo przestaje istnieć. Można wtedy zawrzeć nowy związek małżeński. Separacja nie daje tej możliwości. Jeśli wychodząc za mąż, kobieta zmieniła nazwisko, po orzeczeniu rozwodu może wrócić do tego, które nosiła przed ślubem. Odpowiedni wniosek należy złożyć w urzędzie stanu cywilnego w ciągu trzech miesięcy po uprawomocnieniu się wyroku sądu. W przypadku separacji powrót do nazwiska nie jest możliwy.
6
Sąd kieruje się przede wszystkim dobrem dzieci

Dzieci i opieka nad nimi to podstawowa kwestia, którą bierze pod lupę sąd, zarówno wtedy, gdy orzeka o rozwodzie, jak i w przypadku separacji. Jeśli są niepełno letnie albo pełnoletnie, ale jeszcze niesamodzielne (bo np. nadal się uczą), ich dobro będzie dla są du kwestią najważniejszą. Małżonków, którzy mają dzieci, sąd z urzędu zachęca do ugody – przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy przewodniczący wzywa strony na posiedzenie pojednawcze. Najczęściej rodziców i dzieci kieruje też do rodzinnego ośrodka diagnostyczno- konsultacyjnego. Na zlecenie sądu specjaliści z ośrodka diagnozują sytuację rodziny i ustalają, jak ewentualne rozstanie rodziców wpłynie na każde z dzieci. Jeśli dojdzie do rozwodu lub separacji, sąd decyduje o tym, z którym z rodziców ma po rozstaniu zamieszkać dziecko i w jaki sposób ma być sprawowana władza rodzicielska przez drugą stronę. Zarówno w przypadku rozwodu, jak i separacji sąd orzeka również o obowiązku płacenia alimentów na dziecko i ich wysokości.
Strona 1 z 5

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie