Kiedy trzeba płacić alimenty

Kiedy trzeba płacić alimenty?
paragraf - specjalista Tipy.pl

Pomaganie innym ludziom to nie tylko kwestia naszych dobrych chęci. Czasem do takiej pomocy obliguje nas prawo. Warto wiedzieć, kto może oczekiwać od nas wsparcia oraz do kogo się zwrócić, gdy sami znajdujemy się w trudnej sytuacji. Polskie prawo zakłada, że do zaspokajania potrzeb życiowych osób, które nie są w stanie zadbać o to samodzielnie, zobowiązani są ich bliscy. To określenie może być interpretowane różnorako. Najczęściej obowiązek alimentacyjny dotyczy najbliższej rodziny: dzieci, rodziców i dziadków. W szczególnych sytuacjach do płacenia alimentów na rzecz kogoś mogą zostać zobowiązani nawet dalecy krewni albo powinowaci. Zdarza się to jednak rzadko.
1
Macocha i ojczym też mają obowiązki

Do płacenia alimentów mogą też zostać zobowiązani ojczym albo macocha. Ale tylko jeśli po rozwodzie z rodzicem dziecka jego potrzeby nie mogą być zaspokojone przez rodziców. Takich alimentów nie można jednak zasądzić we wniosku rozwodowym (macochy i ojca, matki i ojczyma). Trzeba o nie wystąpić oddzielnie.
2
Do kiedy rodzice muszą zapewnić dzieciom utrzymanie?

Jeśli jesteś rodzicem, masz obowiązek utrzymywania (albo łożenia na utrzymanie) swoich dzieci do chwili, gdy będą one w stanie robić to samodzielnie (artykuł 133 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Oznacza to, że obowiązek alimentacyjny nie musi wcale wygasnąć po ukończeniu przez twoje dziecko 18 lat. Jeśli np. młody człowiek nie skończył jeszcze szkoły albo studiów (a więc nie ma zawodu pozwalającego na samodzielne utrzymywania się), rodzice są zobowiązani do zapewnienia mu środków do życia do chwili, gdy ta sytuacja się zmieni. Określenie: „nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać”, ma bardzo szeroką interpretację. Może dotyczyć zarówno dzieci niepełnoletnich, jak i niezdolnych do pracy z powodu kalectwa albo choroby (także uzależnień: alkoholizmu i narkomanii), a nawet niemożności znalezienia pracy. Nie zmienia tej sytuacji nawet związek małżeński zawarty przez dziecko. Jednak w tej sytuacji rodzice są zobowiązani do płacenia alimentów dopiero wtedy, gdy okaże się, że małżonek dziecka nie jest w stanie zapewnić mu utrzymania. O alimenty dla dziecka może wystąpić jedno z rodziców albo samo dziecko, jeśli jest już pełnoletnie.
3
Czy dziadkowie muszą płacić alimenty wnukom?

Obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony również na dziadków. Dzieje się tak, gdy sytuacja finansowa rodziców uniemożliwia im łożenie na potrzeby dzieci albo jeśli oboje rodzice nie żyją. Dziadkowie mogą więc zostać przez sąd zobowiązani do płacenia alimentów np. wtedy, gdy rodzice są chorzy, przebywają w miejscu odosobnienia (więzienie), ale także wtedy, gdy nie są w stanie wywiązać się z opieki nad dziećmi, bo nie pracują. Są to jednak tzw. alimenty uzupełniające i ich wysokość jest zwykle niższa od wysokości alimentów zasądzanych rodzicom. Obowiązek alimentacyjny dziadków wygasa w momencie, kiedy rodzice znów mogą utrzymywać dziecko albo jeśli dziecko jest już w stanie utrzymywać się samodzielnie.
4
Czy ponoszę odpowiedzialność finansową za eksmałżonka?

Jeśli rozwód został przeprowadzony bez orzekania o winie, osoba rozwiedziona może się od byłego małżonka domagać alimentów (artykuł 60 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ma do tego jednak prawo tylko w określonych sytuacjach. Przede wszystkim musi udowodnić przed sądem, że w wyniku rozwodu pogorszyła się jej sytuacja materialna i wskutek tego znalazła się w niedostatku. Niedostatek jest tu rozumiany jako niemożność zaspokojenia potrzeb życiowych, które sąd uzna za usprawiedliwione. Prawo do takich alimentów przysługuje jedynie przez pięć lat od chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Tylko w wyjątkowych okolicznościach sąd może zdecydować o wydłużeniu tego okresu. Jeśli rozwód został orzeczony z orzeczeniem o winie jednego z małżonków, do alimentów ma prawo tylko osoba niewinna, której sytuacja życiowa w wyniku rozwodu znacząco się pogorszyła. Takie alimenty sąd przyznaje bezterminowo, jednakże osoba, która je otrzymała, straci do nich prawo po wejściu w nowy związek małżeński. Alimenty mogą zostać zasądzone wyrokiem rozwodowym albo podczas oddzielnej rozprawy sądowej.
5
W jakiej sytuacji dzieci muszą utrzymywać rodziców?

Zdarza się, że dzieci muszą płacić alimenty swoim rodzicom. Sąd może je zasądzić, jeśli rodzice znajdą się w niedostatku, a dzieci mają finansową możliwość zaradzenia tej sytuacji. Obowiązek alimentacyjny nie musi dotyczyć świadczeń pieniężnych. Zamiast tego sąd może nakazać dzieciom, by dostarczyły rodzicom pomocy materialnej w postaci żywności, ubrań, leków czy opału. Dziecko może uniknąć płacenia alimentów, jeśli udowodni przed sądem, że rodzic je opuścił, sam nie płacił alimentów albo uchylał się od opieki. Sąd nie musi jednak wziąć tego pod uwagę.
6
Jak wystąpić o alimenty na dziecko?

Pozew o alimenty należy złożyć do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozywanego albo miejsce zamieszkania dziecka. W pozwie wskazujemy osobę, od której domagamy się alimentów, określamy wysokość tych świadczeń, a także piszemy, do czyich rąk zasądzone kwoty mają trafiać. W dokumencie musi też zostać zawarte uzasadnienie roszczenia, czyli opis sytuacji finansowej powoda (osoby, na której rzecz mają być płacone alimenty). Do pisma warto dołączyć rachunki (np. za mieszkanie, zakupy żywnościowe itp.), podać wysokość zarobków osoby pozwanej i wskazać jej miejsce pracy. Dodatkowo przedstawiamy również wykaz wydatków związanych z jego utrzymaniem. Warto wiedzieć, że strona dochodząca alimentów jest zwolniona z opłat sądowych.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie