rodzina wielodzietna

Karta Dużej Rodziny - jak się o nią ubiegać?
szyszunia - specjalista Tipy.pl

Ten dokument uprawnia m.in. do tańszych przejazdów pociągami i komunikacją miejską, a także zniżkowych biletów do kin i teatrów. Ale to nie wszystko. Do programu ułatwiającego życie wielodzietnym rodzinom przystąpiły także inne instytucje. Dająca dostęp do wielu zniżek Karta Dużej Rodziny jest częścią programu wspierania rodzin wielodzietnych. Od 1 stycznia 2015 roku jest on realizowany na podstawie ustawy o Karcie Dużej Rodziny z 5 grudnia 2014 roku, DzU poz.1863, a nie jak do tej pory na podstawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów.
1
Kto może ubiegać się o zniżki?

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to dokument, który mogą uzyskać wszyscy członkowie rodzin, w których jest przynajmniej trójka dzieci. W chwili występowania o kartę żadne z dzieci nie może mieć jednak skończonych 18 lat.

W przypadku gdy pełnoletnie dzieci wciąż się uczą albo studiują, granica wieku uprawniającego do złożenia wniosku o wydanie karty wynosi 25 lat. Jeśli natomiast dziecko jest niepełnosprawne (w stopniu umiarkowanym albo znacznym), ograniczenie wiekowe nie obowiązuje. Rodzice mogą korzystać z przyznanej im Karty Dużej Rodziny także wtedy, gdy są rozwiedzeni.

Rozwód nie jest też przeszkodą w ubieganiu się o taki dokument. Warto wiedzieć, że jeśli na przykład osoba rozwiedziona ma troje dzieci z różnych związków, to uprawniający do zniżek dokument przysługuje jej, nawet jeśli z dziećmi nie mieszka.
2
Jeżeli zaś dwoje dzieci pochodzi z pierwszego małżeństwa, a jedno z kolejnego, to prawo do karty ma zarówno rodzic, jak i wszystkie jego dzieci bez względu na to, kto sprawuje nad nimi opiekę. Karta przysługuje również niebędącemu rodzicem małżonkowi rodzica mającego na utrzymaniu troje dzieci. Taka osoba składając w gminie wniosek o kartę, może zostać poproszona o okazanie aktu małżeństwa.

Uprawnieni do posiadania karty są wszyscy członkowie rodzin, w których:
■ małżonkowie mają jedno wspólne dziecko, a każdy z małżonków ma po jednym dziecku z innych związków,
■ małżonkowie mają przynajmniej troje wspólnych dzieci, a jeden z małżonków ma np. dodatkowo jedno albo dwoje dzieci z innych związków.
3
Nieformalne i zastępcze

Kartę Dużej Rodziny mogą otrzymać także osoby żyjące w związkach nieformalnych. Jednak żeby tak się stało, każde z partnerów musi być rodzicem co najmniej trojga dzieci. Nieformalny partner rodzica trojga dzieci nie ma więc prawa do karty, o ile sam nie jest rodzicem przynajmniej trójki dzieci z poprzednich związków. Jeśli więc partner matki trojga dzieci ma z poprzedniego związku tylko jedno albo dwoje dzieci, to zniżkowa karta mu nie przysługuje.

Do ulg, jakie zapewnia dokument, mają prawo dzieci z rodzin zastępczych oraz osoby sprawujące nad nimi opiekę zastępczą. Jeśli więc np. rodzice wychowują jedno dziecko własne, a nad dwojgiem sprawują opiekę zastępczą, to im i wszystkim dzieciom przysługuje Karta Dużej Rodziny.
4
Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie dokumentu składamy w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania (a nie zameldowania) jej członków. Gmina ma obowiązek rozpatrzyć wniosek o wydanie karty natychmiastowo.

Jeśli jednak wydanie dokumentu wymaga postępowania potwierdzającego uprawnienia, to nie powinno ono trwać dłużej niż miesiąc (a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – dwa miesiące).

Po rozpatrzeniu wniosku gmina zamawia kartę, powinna zostać ona dostarczona w ciągu 30 dni, ale tylko jeśli gmina jednorazowo zamówi przynajmniej 15 dokumentów. Jeśli zamówienie jest mniejsze, oczekiwanie może się wydłużyć o kolejne 30 dni.
5
Kiedy dokument traci ważność?

Rodzice mogą ze swoich zniżkowych kart korzystać dożywotnio, osoby niepełnosprawne – przez cały czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karty należące do dzieci tracą natomiast ważność w momencie, kończą one 18 lat (25 – jeśli właściciele są nadal uczniami lub studentami). Młodsze rodzeństwo takiego dorosłego dziecka może jednak nadal używać swoich kart.

Ważne: Dzieci z rodzin zastępczych mogą używać swoich kart tylko przez okres pozostawania w ich pieczy.
6
Czy wydanie karty coś kosztuje?

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie. Jeśli jednak dokument taki zostanie zagubiony albo ukradziony, należy jak najszybciej zgłosić to w gminie, a następnie wystąpić o przyznanie duplikatu.

Opłata za wydanie kolejnej karty wynosi 9,21 zł. W niektórych przypadkach gmina może jednak odstąpić od pobierania tych pieniędzy (powinien o tym zdecydować wójt, biorąc pod uwagę sytuację materialną rodziny).
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie