zastraszone dziecko

Jak reagować na przemoc w rodzinie?
szyszunia - specjalista Tipy.pl

Z policyjnych statystyk wynika, że wciąż wzrasta liczba ofiar przemocy domowej – w 2014 r. było ich 105 tys., o 18,5 tys. więcej niż rok wcześniej. Jak zmienić te ponure dane? Czy konwencja antyprzemocowa może pomóc? Bywamy świadkami przemocy... I jak się wtedy zachowujemy? Z danych policji wynika, że tylko dwie na pięć osób zgłasza przemoc odpowiednim instytucjom. Niestety, wciąż panuje przekonanie, że to sprawy „rodzinne”. Wiele osób uważa, że to nic nie da. To nieprawda! Przemoc domowa to przestępstwo ścigane z art. 207 kodeksu karnego. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. A policja, prokuratura, pomoc społeczna ma obowiązek podejmować skuteczne działania przeciwdziałające przemocy.
1
Interwencja i Niebieska Karta

Kiedy należy zgłosić przemoc? Zawsze, gdy ktoś jest narażony na utratę zdrowia i życia lub gdy naruszana jest jego godność, nietykalność, wolność. Trzeba zadzwonić pod numer 997 lub 112 i prosić o interwencję.

Wezwani na interwencję policjanci mają ważne obowiązki, po pierwsze: muszą zapewnić bezpieczeństwo osobom, które czują się zagrożone (to nakazuje funkcjonariuszom art. 15a ustawy o policji) i w związku z tym mają prawo zatrzymać sprawcę przemocy stwarzającego bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia bliskich; po drugie: muszą przekazać swoje dane podczas interwencji (stopień, imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, nazwę i siedzibę jednostki, w której pełnią służbę); po trzecie: funkcjonariusze powinni wszcząć tzw. procedurę Niebieskiej Karty, jeśli stwierdzą podczas interwencji, że mają do czynienia z przemocą domową.

Wypełniają druk karty (wzór obok), w którym wpisują dane osoby dotkniętej przemocą domową i dane sprawcy. Ofierze, która ma taką kartę, przysługuje wiele praw w instytucjach powołanych do pomocy takim osobom (więcej w ramce obok).
Podst. prawna: rozporządzenie z 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskie Karty”.
2
Kto pomoże, gdzie się zwrócić

Jeśli wiesz, że dochodzi do przemocy, działaj! Gdy ofiarą przemocy domowej jest przyjaciółka, koleżanka z pracy, sąsiadka – szczerze z nią porozmawiaj. Nie zniechęcaj się do pomagania. Pamiętaj, że osoby, które doświadczają przemocy, mają poczucie frustracji, czują się bezwartościowe, są zrezygnowane, mają nadzieję, że partner się zmieni...
Rozmawiaj, tłumacz – to może pomóc. Podaj krzywdzonej osobie telefon Niebieskiej Linii (801 12 00 02) lub sama napisz mail: pogotowie@niebieskalinia.pl (nie musisz podawać swoich danych, ale opisz dokładnie, co dzieje się w domu krzywdzonej osoby).
3
Są też instytucje powołane do pomocy

To m.in.:
– miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej (pomogą w sprawach bytowych, np. w uzyskaniu zasiłku na jakiś okres lub na stałe);
– powiatowe centra pomocy rodzinie (udzielą bezpłatnej porady prawnej, terapeutycznej, wskażą adresy instytucji wspierających ofiary przemocy domowej);
– ośrodki interwencji kryzysowej (zapewnią schronienie osobie, która jest ofiarą przemocy domowej i jej dzieciom, udzielą wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracują plan pomocy);
– specjalistyczne ośrodki wsparcia (też zapewnią bezpłatne schronienie, udzielą pomocy psychologicznej, prawnej, medycznej);
– publiczne przychodnie zdrowia (wydadzą bezpłatnie zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach, tzw. obdukcję).
4
Konwencja antyprzemocowa

Polska przyjęła niedawno Konwencję „o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”. Konwencja zobowiązuje Polskę do wprowadzenia przepisów, które zapobiegają przemocy, karzą sprawców, a ofiarom zapewnią bezpieczeństwo.

Polskie przepisy o przemocy domowej są już od dawna przystosowane do wymogów Unii Europejskiej i Rady Europy.

Przykład 1. Konwencja nakazuje uznawać za przestępstwo takie czyny, jak: nękanie (stalking), znęcanie się, gwałt, pobicie (w Polsce te czyny są od lat uznawane za przestępstwa w kodeksie karnym).

Przykład 2. Konwencja precyzuje, czym jest „przemoc domowa”, uznając za nią wszelkie akty przemocy fizycznej, seksualnej, psychologicznej lub ekonomicznej w rodzinie.

WAŻNE! Do polskich przepisów Konwencja wprowadziła zapis o odszkodowaniu od Państwa dla ofiary, która doznała uszczerbku na zdrowiu (art 30 par. 2 Konwencji). Zadośćuczynienie będzie przyznane, jeśli ofiara nie uzyskała go od sprawcy ani od ubezpieczyciela.
Strona 1 z 3

Powiązane porady

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie