wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy - co robić?
aurelion - specjalista Tipy.pl

W Polsce dochodzi do około 2 tys. wypadków przy pracy tygodniowo. Na szczęście tylko niewielka ich liczba kończy się tragicznie. Wyjaśniamy jak wygląda procedura postępowania w takich sytuacjach. Warto ją znać, bo zachowanie odpowiednich formalności pozwoli m.in. na otrzymanie w 100 proc. płatnego zwolnienia lekarskiego.
1
Co uważa się za wypadek przy pracy?

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie, które nastąpiło w związku z pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną i powodujące uraz lub śmierć. Są to nie tylko zdarzenia, które miały miejsce na terenie firmy – np. przy taśmie produkcyjnej, ale także takie, do których doszło w czasie podróży służbowej.
2
Co robić w takiej sytuacji?

Gdy dojdzie do wypadku, pracodawca musi powołać zespół, który przygotuje protokół powypadkowy (osobom prowadzącym działalność gospodarczą kartę wypadku wystawia ZUS). Powinien on być gotowy w ciągu 14 dni. Potem zostanie on przedstawiony pracownikowi oraz pracodawcy. Pracownik ma prawo zgłosić do niego swoje uwagi i zastrzeżenia.

Pracodawca musi zaakceptować protokół w ciągu 5 dni od jego sporządzenia, ewentualnie zażądać jego uzupełnienia. Potem przekazuje protokół pracownikowi.
3
Jednorazowe odszkodowanie

Dzięki protokołowi powypadkowemu można otrzymać różne świadczenia wypłacane przez ZUS z funduszu wypadkowego:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenie rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy - przysługuje jeśli wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy, w tym rentę szkoleniową,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • rentę rodzinną lub dodatek do renty rodzinnej – dla sieroty zupełnej,
  • świadczenie przyznawane rodzinie pracownika, który zmarł w wyniku wypadku przy pracy.
4
Jednorazowe odszkodowanie

Jednym z najczęściej przyznawanych świadczeń jest jednorazowe odszkodowanie. Przysługuje ono, gdy ktoś wskutek wypadku przy pracy doznał stałego lub długotrwałego (trwającego dłużej niż 6 miesięcy) uszczerbku na zdrowiu.

By je otrzymać, trzeba po zakończeniu leczenia i rehabilitacji złożyć wniosek u pracodawcy. Wówczas on prześle odpowiednie dokumenty, m.in. protokół powypadkowy, do ZUS.

Lekarz po badaniu i analizie dokumentów wydaje orzeczenie o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, oraz jego związku z wypadkiem przy pracy. Określa też procentowy uszczerbek na zdrowiu na podstawie tabeli, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2002 r. (Dz.U. z 2002 r., nr 234, poz. 1974).
5
Wysokość jednorazowego odszkodowania

Jednorazowe odszkodowanie powinno stanowić 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku (stosowanego od drugiego kwartału kolejnego roku) za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Obecnie (do 31 marca 2015 r.) za 1 proc. uszczerbku otrzymamy 730 zł.
6
Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenia wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługują, jeżeli wyłączną przyczyną wypadku było udowodnione naruszenie przez pracownika przepisów BHP, spowodowane przez niego umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.

Świadczenia nie przysługują również wówczas, gdy pracownik będąc w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych, przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku.
Strona 1 z 2

Podobne porady

Komentarze (1)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie

Garnek
26.10.2017
Warto zgłosić się do firmy odszkodowawczej tylko nie do pierwszej lepszej, a sprawdzonej.