Rozliczenia

Jakie są druki i formularze PIT?

BiznesBiznes - specjalista Tipy.pl
Rozliczenie roczne za 2009 i 2010 r - formularze podatkowe PIT do wydrukowania. Formularze dotyczące dochodów (przychodów) uzyskiwanych od dnia 1 stycznia 2009 r., a także od 1 stycznia 2010 r.
1
PIT-2

PIT-2


Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Formularz do wydrukowania PIT-2 ; Formularz interaktywny PIT-2.

2
PIT-2a

PIT-2A


Oświadczenie dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (osoby otrzymującej rentę lub emeryturę z zagranicy, osoby otrzymującej stypendium, osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej, otrzymującej należności za pracę, osoby otrzymującej świadczenie integracyjne).


do wydrukowania - PIT-2A; interaktywny PIT-A2

3
PIT-2C

PIT-2C


Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991.r o podatku dochodowym od osób fizycznych - PIT-2C. Interaktywny PIT-2C.

4
PIT-2K

PIT-2K


Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Składają go (razem z zeznaniem rocznym) podatnicy PIT rozliczający ulgę odsetkową. Rodzaj inwestycji:
- budowa budynku mieszkalnego
- wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkaniowego w takim budynku, albo
- zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonaniu działalności gospodarczej, albo
- nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne, lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.


Formularz interaktywny PIT-2K, formularz do wydrukowania PIT-2K

5
PIT-3

PIT-3


Oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (przez okres pełnego miesiąca kalendarzowego) dla celów obliczenia miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.


Formularz do wydrukowania PIT-3 ; formularz interaktywny PIT-3

6
PIT-4R

PIT-4R


Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Składa pracodawca bez względu na to, czy jest osobą fizyczną, prawną czy też jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.


Formularz interaktywny PIT-4R

7
PIT-6/PIT-6L

PIT-6/PIT-6L


Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.


Formularz aktywny PIT-6/PIT-6L

8
PIT-8AR

PIT-8AR


Deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Formularz aktywny PIT-8AR

9
PIT-8C

PIT-8C


Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych.


Formularz aktywny PIT-8C

10
PIT-8S

PIT-8S


Informacja o wysokości wypłaconego stypendium.


Formularz aktywny PIT-8S

11
PIT-11

PIT-11


Informacja o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy.


Formularz aktywny PIT-11

12
PIT-12

PIT-12


Oświadczenie dla celów dokonywania rocznego podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym. Składają je podatnicy, którzy chcą, aby zeznanie roczne przygotował i złożył za nich płatnik.


Zobacz wzór: Wypełniony Wzór PIT-12 ; Formularz do pobrania PIT-12

13
PIT-14

PIT-14


Informacja o:
- wysokości wycofanego ze spółdzielni mieszkaniowej wkładu budowlanego lub mieszkaniowego
- wysokości wycofanych lub przeniesionych na rzecz osób trzecich oszczędności z kasy mieszkaniowej.


Formularz do pobrania:  PIT-14

14
PIT-16

PIT-16


Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.


Formularz do wydrukowania: PIT-16

15
PIT-16A

PIT-16A


Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego.


Formularz aktywny:  PIT-16A

16
PIT-19A

PIT-19A


Deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego.


Formularz aktywny: PIT-19A

17
PIT-23

PIT-23


Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.


Formularz interaktywny: PIT-23

18
PIT-28

PIT-28


Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń oraz należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik musi złożyć w US do 31 stycznia następnego roku.


Formularz aktywny PIT-28

19
PIT-28/A

PIT-28/A


Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, lub innych umów o podobnym charakterze. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28


Formularz aktywny PIT-28/A

20
PIT-28/B

PIT-28/B


Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie Spółki (Spółek) osób fizycznych. Składana jest tylko jako załącznik do PIT-28.


Formularz aktywny:  PIT-28/B

21
PIT-36

PIT-36


Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (m.in. działalność gospodarcza). Zobacz również: broszura.


Formularz aktywny: PIT-36

22
PIT-36L

PIT-36L


Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Formularz PIT-36L jest dla podatników rozliczających się w sposób indywidualny. PIT-36L składa się do 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Zobacz również: broszura.


Formularz aktywny: PIT-36L

23
PIT-37

PIT-37


Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku po roku podatkowym (m.in. dochody z pracy, świadczeń, zasiłków, stypendiów, emerytur, rent). Zobacz również: broszura.


Formularz aktywny: PIT-37

24
PIT-38

PIT-38


Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym składane do 30 kwietnia następnego roku (przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, z tytułu objęcia udziałów w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci, niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część). Zobacz również: broszura.


Formularz aktywny: PIT-38

25
PIT-39

PIT-39


Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składane do 30 kwietnia następnego roku (dochody ze sprzedaży nieruchomości i praw nabytych lub wybudowanych po dniu 31 grudnia 2008 r.). Zobacz również: broszura.


Formularz aktywny: PIT-39

26
PIT-40

PIT-40


Roczne obliczenie podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (rozliczenie przez płatnika). Termin składania do końca lutego roku następnego po roku podatkowym.


Formularz aktywny: PIT-40

27
PIT-40A/11A

PIT-40A/11A


Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego. Formularz dostarcza organ rentowy do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.


Formularz pobrania: PIT-40A/11A

28

PIT/B


Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem), składają odrębny załącznik PIT/B.


Formularz aktywny: PIT/B

29
PIT/D

PIT/D


Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie albo wspólnie z małżonkiem), składają jeden załącznik PIT/D. Zasada ta nie dotyczy małżonków, w stosunku do których orzeczono separację. Zobacz również: broszura.


Formularz aktywny: PIT/D

30
PIT/M

PIT/M


Informacja o dochodach małoletnich dzieci, podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym. Załącznik do zeznania PIT-36. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczania rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/M.


Formularz aktywny: PIT/M

31
PIT/O

PIT/O


Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku. Załącznik do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37. W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków składa się wspólny załącznik PIT/O. Jeśli małżonkowie rozliczają się osobno (indywidualnie) i każdy z nich korzysta z odliczeń, załącznik PIT/O wypełnia i dołącza do swojego zeznania każdy z małżonków. Zobacz również: broszura informacyjna.


Formularz aktywny: PIT/O

32
PIT/R

PIT/R


Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich – na podstawie art.13 pkt 5 i 6 ustawy o PIT.


Formularz aktywny: PIT/R

33
PIT/Z

PIT/Z


Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7A ustawy, osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-36 i PIT-36L, należy złożyć razem z nimi do końca kwietnia roku następnego po roku podatkowym. Małżonkowie bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) - składają odrębne załączniki PIT/Z.


Formularz aktywny: PIT/Z

34
PIT/ZG

PIT/ZG


Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. Załącznik do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Załącznik składa się odrębnie dla każdego zeznania. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali dochody opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 8, 9, 9a, art. 30b ust. 5a, 5b, art. 30c ust. 4, 5 lub art. 30e ust. 8 i 9 ustawy. Załącznik PIT/ZG składa się odrębnie dla każdego państwa uzyskania dochodu. Małżonkowie, bez względu na sposób rozliczenia rocznego (indywidualnie czy wspólnie z małżonkiem) składają odrębny załącznik PIT/ZG.


Formularz aktywny: PIT/ZG

35
IFT-1/IFT-1R

IFT-1/IFT-1R


Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania. IFT-1/IFT-1R należy złożyć do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek podatnika w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.


Formularz aktywny: IFT-1/IFT-1R

36
IFT-3/IFT-3R

IFT-3/IFT-3R


Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy. Informację należy złożyć do końca miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podmiotu wypłacającego albo w razie zaprzestania działalności przed końcem lutego roku następującego  po roku podatkowym do dnia zaprzestania działalności lub na wniosek faktycznego lub pośredniego odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.


Formularz aktywny: IFT-3/IFT-3R

37
IFT/A

IFT/A


Informacja o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy. Załącznik do informacji IFT-3/IFT-3R. Należy wypełnić w przypadku, gdy faktyczny albo pośredni odbiorca posiada więcej niż jeden numer rachunku (wierzytelności), w związku z którymi uzyskał przychody (dochody) lub w związku z jednym numerem rachunku (wierzytelności) uzyskał przychody (dochody) z tytułu różnych typów płatności.


Formularz aktywny: IFT/A

Strona 1 z 10

Powiązane porady

czynny żal
podatek od prezentów ślubnych
1% podatku

Podobne porady

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie