Koszty sądowe

Jak napisać wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych?

Zakładasz sprawę w sądzie? Pamiętaj, że poza niektórymi sprawami (np. alimenty, sprawy z zakresu prawa pracy), które są ustawowo zwolnione z kosztów sądowych, w pozostałych przypadkach musisz je ponieść. Nie stać cię na ich opłacenie? Być może pomogą ci poniższe porady.
2
W celu uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych musisz w pierwszym rzędzie przygotować wniosek. Powinien on spełniać wymogi pisma procesowego.
3
W lewym górnym rogu umieść dane swoje oraz pozwanego, dołącz informacje dotyczącą charakteru sporu, oraz jego kwotę (jeśli to spór o zapłatę zaległych należności).
4
W prawym górnym rogu umieść datę, oraz adres sądu, który będzie prowadził twoją sprawę.
We wstępie wyjaśnij charakter swojej prośby (zwolnienie z kosztów sądowych), pamiętając, że w sądzie cywilnym opłata wynosi zwykle 5% wartości przedmiotu sporu.
5
W uzasadnieniu umieść krótki opis, dlaczego nie stać cię na pokrycie kosztów. Nie staraj się wskazywać wszystkiego dokładnie i szczegółowo – do tego służą załączniki, które dołączysz do wniosku. Pamiętaj by podać konkretnie informacje o użytkowanej powierzchni mieszkaniowej, uzyskiwanych dochodach, kosztach utrzymania, obciążeniach z tytułu zadłużenia, czy oszczędnościach.
6
Lewy dolny róg pisma zarezerwuj na wymienienie załączników, prawy na własnoręczny podpis.
7
Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające twoją ciężką sytuację finansową, np. zaświadczenie o dochodach twoich, oraz osób pozostających z tobą we wspólnym gospodarstwie domowym, aktualny odcinek renty... etc.
8
Wypełnij oświadczenie o stanie rodzinnym i majątkowym (otrzymasz stosowny druk z sądu). We wszystkich dokumentach musisz podawać dane zgodne ze stanem faktycznym. Za naruszenie tego obowiązku sąd może ukarać cię karą grzywny
9
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych nie podlega żadnym opłatom. Sąd może przychylić się to prośby w nim zawartej i zwolnic od całości lub części kosztów sądowych, odmówić zwolnienia, lub tez wezwać do uzupełnienia informacji.
10
Na decyzję sądu przysługuje zażalenie, które można wnieść w terminie 7 dni od otrzymania decyzji. W przypadku brak chęci składania zażalenia i braku uzyskania zwolnienia od kosztów, należy wnieść stosowną opłatę w przeciwnym razie sprawa nie zostanie wszczęta.
11
Sąd może zmienić korzystną dla ciebie decyzję o zwolnieniu z kosztów sądowych, jeśli wyjdzie na jaw podanie we wniosku fałszywych informacji (wtedy dodatkowo nakłada karę grzywny), lub jeśli w trakcie procesu zmieniła się twoja sytuacja majątkowa. Decyzja o zwolnieniu od kosztów może zostać uchylona całkowicie, lub może zostać nałożone obciążenie proporcjonalne do zmiany twojej sytuacji finansowej.
Strona 1 z 2

Komentarze (0)

* Pola wymagane

Twój e-mail nie będzie widoczny na stronie