AUC

Akt o Usługach Cyfrowych / Digital Services Act (DSA) – informacja

Średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usługi tipy.interia.pl, której dostawcą jest Interia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: Interia.pl).

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (Akt o Usługach Cyfrowych) - "DSA", dostawca usług pośrednich ma obowiązek publikować średnią miesięczną liczbę aktywnych odbiorców każdej dostarczanej platformy internetowej. Publikacja ma pomóc organom publicznym zidentyfikować bardzo duże platformy internetowe.

  • Średnia miesięczna liczba aktywnych odbiorców usługi tipy.interia.pl wynosi: średnio 30 tys. RU.
  • Ostatnia aktualizacja: sierpień 2023

Liczba ta jest publikowana wyłącznie na potrzeby Aktu o Usługach Cyfrowych (art. 24 ust. 2) i opiera się na metodyce zawartej w tym akcie. Została ona obliczona na podstawie wiodącej metryki rynkowej dostarczanej przez Gemius oraz uwzględnia liczbę aktywnych odbiorców usług z innych krajów UE obliczoną na podstawie danych z własnych systemów analitycznych Interia.pl.

Adres do kontaktu: BOK@firma.interia.pl