REGULAMIN SERWISU TIPY.INTERIA.PL

 1. Definicje:

INTERIA.PL – oznacza Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą w Krakowie (adres: Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków NIP: 5272644300), wpisaną do rejestru przedsiębiorców (dane rejestrowe znajdują się w stopce na stronie firmowej Spółki).

Użytkownik - osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych (osoba pełnoletnia powyżej 18 roku życia) a także o ograniczonej zdolności do czynności prawnych (osoba niepełnoletnia, powyżej 13 roku życia) która posiada zgodę przedstawiciela ustawowego lub kuratora na zawarcie niniejszej umowy, która zaakceptowała Regulamin. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania INTERIA.PL zgody o której mowa powyżej w formie pisemnej na każde żądanie. 

Nick - indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, jaka została przez niego przybrana na etapie korzystania  Konta w Serwisie.

Konto Użytkownika – przestrzeń pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej INTERIA.PL określona unikalnym identyfikatorem (Nickiem) i hasłem dostępna przez Internet wraz z mechanizmami umożliwiającymi korzystanie z Usługi.

Wizytówka, Wizytówka Użytkownika - miejsce w Internecie, będące stroną www każdego Użytkownika, utrzymywane w ramach Konta Użytkownika, tworzone automatycznie na podstawie danych wprowadzonych przez Użytkownika, zlokalizowane pod indywidualnym adresem Użytkownika w Serwisie.

Treści - oznacza Komentarze, Wpisy Użytkowników oraz utwory w znaczeniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku w szczególności choć nie wyłącznie, materiały multimedialne, teksty, opisy, zdjęcia będące poradami użytkowników typu how to, które są wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu za pośrednictwem funkcjonalności Konta Użytkownika.

Serwis – internetowa platforma znajdująca się pod adresem internetowym www.tipy.interia.pl, m.tipy.interia.pl, będąca własnością INTERIA.PL, na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na warunkach Regulaminu, której przedmiotem jest nabycie prawa do korzystania z Usług na warunkach określonych w Regulaminie.

Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. wraz z poz. zm.).

Usługa - pakiet świadczeń będących usługami elektronicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r.) obejmujący Konto Użytkownika oraz jego dodatkowe funkcjonalności w szczególności:

 1. moduł wprowadzania Treści do Serwisu,
 2. mechanizmy wyszukiwawcze,
 3. Wizytówkę Użytkownika.

Regulamin – niniejszy dokument.

Wpis – wątek główny dodany przez Użytkownika.

Komentarz – każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Serwisie.

Konektor – aplikacja komputerowa umożliwiająca korzystanie z Serwisu z wykorzystaniem zewnętrznych danych autoryzacyjnych w szczególności choć nie wyłącznie facebook connect.

  

 1. Postanowienia ogólne:
 1. Serwis umożliwia Użytkownikom dodawanie Treści w ramach funkcjonalności Konta Użytkownika.
 2. Ze względu na charakter części społecznościowej Serwisu, INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do promowania (bez uszczerbku dla uprawnień prawno-autorskich Użytkowników) Treści Użytkowników (w postaci fragmentów lub miniaturek) publikowanych przez nich w szczególności dotyczy to twórczości Użytkownika poprzez ich emisję na łamach portalu INTERIA.PL oraz profilu Serwisu na facebook.com, na co użytkownik wyraża zgodę.
 3. INTERIA.PL zastrzega sobie również prawo do publikacji rankingów oglądalności, poziomu merytorycznego, lub innych Treści.
 4. Treści zamieszczane na  Wizytówkach będą podpisywane nazwą Użytkownika i w zależności od wybranej opcji opatrywane awatarem Użytkownika.
 5. Opcje między innymi:
 1. przeglądania Treści,
 2. korzystania z wyszukiwarki,
 3. dodawania Wpisów i Komentarzy

dostępne są dla każdego użytkownika Internetu.

 1. Opcje:
 1. edycji Wizytówki Użytkownika 
 2. wprowadzania  Treści i ich kategoryzacji

dostępne są tylko dla Użytkowników.

 1. W celu korzystania z Serwisu w pełnym zakresie po stronie użytkownika muszą być spełnione określone wymagania techniczne wskazane poniżej:

Minimalne wymagania sprzętowe:

(a)  procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
(b)  Pamięć operacyjna: 512MB
(c)  Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość    1024x768 16bit
(d)  Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
(e)  Mysz lub inny manipulator + klawiatura
(f)  Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

Minimalne wymagania oprogramowania:

(a)  System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne:
(b) Android,  iOS, SymbianOS, Windows Mobile
(c)  Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
(d)  Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
(e)  Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

 1. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL na Usługę zostaje zawarta z chwilą:
 1. akceptacji Regulaminu w przypadku wykorzystania do rejestracji Użytkownika Konektora,
 2. z chwilą kliknięcia w link aktywujący przesłany na adres – e-mail Użytkownika podany w ścieżce rejestracji.
 1. Serwis oraz zawarte w nim materiały oznaczone jako pochodzące od INTERIA.PL, z wyłączeniem:
 1. Treści pochodzących od Użytkowników, 
 2. materiałów pochodzących od innych producentów, dystrybutorów i usługodawców

stanowią własność INTERIA.PL.

 1. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust.9 powyżej, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów w celu innym niż dla  własnego użytku osobistego za pośrednictwem narzędzi innych niż udostępnione w Serwisie  jest niedopuszczalne.
 2. Każdy Użytkownik samodzielnie dokonuje ustawień Wizytówki Użytkownika, samodzielnie wprowadza Treści do Serwisu, a tym samym sam decyduje, jakie informacje na niej umieszcza. INTERIA.PL informuje, że wprowadzenie Treści do Serwisu i jego udostepnienie innym użytkownikom sieci Internet umożliwia im dokonywanie kopiowania, zestawiania i opracowywania w ramach dozwolonego użytku osobistego takich Treści.
 3. INTERIA.PL oświadcza, że z uwagi na społecznościowy charakter Serwisu, prawo do wykorzystywania udostępnianych w nim Treści tylko i wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, wytworzenie przez Użytkownika, za pośrednictwem udostępnionych w Serwisie narzędzi opracowań, utworów zależnych nie powoduje udzielenia jakichkolwiek praw przez osoby którym takie prawa przysługują. Zapisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku mają w tym zakresie zastosowanie.

  

 1. Odstąpienie, Wypowiedzenie  Umowy

 

 1. Umowa o świadczenie usług Serwisu zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Serwisem może zostać w każdym czasie wypowiedziana przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Złożenie przez Użytkownika oświadczenia woli w celu rozwiązania umowy następuje w drodze e-maila przesłanego Administratorowi na adres email tipy@firma.interia.pl
 3. Niezależnie od powyższego uprawnienia Użytkownikowi będącemu Konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług Serwisu, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Uprawnienie do odstąpienia od umowy Użytkownik wykonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej – mailem wysłanym na podany wyżej adres email - lub w formie pisemnej. Wzór formularza odstąpienia jest dostępny pod adresem http://p.iplsc.com/-/0003OB2TU7GO14JE.pdf
 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli:
  1. ze skutkiem natychmiastowym - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania tej umowy przez Użytkownika, w tym w razie naruszania przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa- po uprzednim ostrzeżeniu Użytkownika przez INTERIA.PL, że w przypadku kontynuowania przez Użytkownika naruszeń zawarta z nim umowa o świadczenie usług Serwisu zostanie wypowiedziana - wypowiedzenie umowy może nastąpić, o ile ostrzeżenie to okaże się bezskuteczne.
  2. w każdym czasie w przypadku stwierdzenia rażącego łamania Regulaminu przez Użytkownika lub w związku z decyzją o zaprzestaniu udostępniania Serwisu, o czym użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
 5. Sprzedaż nazwy Konta uprawnień do korzystania z jego funkcjonalności przez Użytkownika jest zabroniona i będzie traktowana jak rażące naruszenie Regulaminu skutkujące zablokowaniem Konta oraz odpowiedzialnością cywilną i karną.
 6. Wygaśnięcie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL  umowy o świadczenie usług Serwisu wiąże się z likwidacją konta Użytkownika i wyrejestrowaniem Użytkownika z Serwisu.
 7. Z chwilą wygaśnięcia umowy o świadczenie usług Serwisu na skutek jej wypowiedzenia Treści umieszczone w Serwisie przez Użytkownika zostają usunięte z Serwisu, o ile Użytkownik zażąda ich usunięcia mailem wysłanym do INTERIA.PL  na adres email – z tym zastrzeżeniem, że w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie wątpliwości co do respektowania przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
 8. INTERIA.PL przysługuje prawo zachowania dla celów dowodowych kopii umieszczonych przez Użytkownika Treści przed ich usunięciem ze strony internetowej Serwisu. W przypadku niezwrócenia się przez Użytkownika z żądaniem usunięcia Treści z Serwisu mogą być one nadal, bezterminowo  przechowywane w Serwisie.  
 9. Usunięcie z Serwisu danych osobowych Użytkownika odbywa się w takim przypadku z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Rejestracja
 1. Warunkiem korzystania z Usługi jest:
 1. rejestracja Użytkownika w tym podanie danych osobowych,
 2. akceptacja Regulaminu,
 3. potwierdzenie rejestracji poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany na adres e-mail użytkownika.
 1. W ramach rejestracji Użytkownik:
 1. korzystający z Konektora wprowadzając dane do formularza logowania na stronach Serwisu  wyraża zgodę na pobranie informacji z Konektora przez Serwis
 2. podaje m.in. swój adres e-mail.
 1. Administratorem Danych Osobowych jest INTERIA.PL, przetwarzająca dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. INTERIA.PL przetwarza dane osobowe Użytkownika we wskazanym poniżej zakresie:
 1. do nawiązania,
 2. ukształtowania treści Umowy,
 3. zmiany lub rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usługi.
 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do uzależnienia świadczenia Usługi od potwierdzenia przez Użytkownika danych osobowych lub innych danych identyfikacyjnych. Nadesłanie wyjaśnień lub kopii dokumentu jest dobrowolne (nadesłane dokumenty będą niezwłocznie niszczone po wyjaśnieniu sprawy). Niemożliwość weryfikacji danych Użytkownika lub praw do posługiwania się innym oznaczeniem identyfikacyjnym spowoduje rozwiązanie Umowy na warunkach Regulaminu.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont Użytkowników.
 3. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych osobowych.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sam zarządza danymi jakie prowadza do Profilu Użytkownika, w tym między innymi, decyduje o ich wpisaniu, udostepnieniu szerszej publiczności w Serwisie. Podane przez Użytkownika dane a ujawnione na profilu są informacjami jawnymi co w szczególności oznacza, że mogą dostępne dla osób korzystających z sieci Internet, indeksowane przez wyszukiwarki.
 5. W ramach rejestracji Użytkownik podaje adres e-mail.
 6. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
 1. odmowy przypisania Użytkownikowi określonego Nicka w przypadku, gdy ciąg znaków składający się na Nick jest już przypisany do innego Użytkownika,
 2. rozwiązania Umowy w przypadku gdy przybrany przez Użytkownika stwarzał niebezpieczeństwo omyłki lub był niezgodny z linią programową INTERIA.PL w szczególności, gdy Nick jest wyrażeniem wulgarnym, niestosownym lub daną identyfikującą inną osobę (w szczególności nazwisko, numer komunikatora, pseudonim artystyczny, nazwa historyczna).
 1. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości dotyczących funkcjonowania Serwisu  w tym także informacji marketingowych i reklamowych związanych z akcjami i wydarzeniami mającymi miejsce w Serwisie.
 2. Po dokonaniu pozytywnego uwierzytelnienia, Użytkownik może dowolnie zarządzać swoim Kontem Użytkownika, w szczególności modyfikować dane w Wizytówce Użytkownika jak i wprowadzać i usuwać Treści.
 3. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:
 1. dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, 
 2. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 3. posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby Treści opublikowane na łamach Serwisu, nie spowodowało naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
 4. w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do INTERIA.PL, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanych Treści lub wizerunku osobistego osób trzecich, INTERIA.PL dokona na podstawie obowiązującego prawa polskiego zablokowania konkretnych Treści a Użytkownik zobowiązuje się złożyć odpowiedź na zarzuty podmiotu  trzeciego.
 5. samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system i oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się i korzystania Serwisu.
 1. Użytkownik w trakcie procedury rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od INTERIA.PL na otrzymywanie informacji handlowej na podany w trakcie rejestracji adres elektroniczny e-mail lub telefonii komórkowej zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204).
 2. INTERIA.PL oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z chwilą dodania Treści do Wizytówki Użytkownika tj. udostępnienia ich w sieci Internet przez Użytkownika, Użytkownik wyraża zgodę na dokonywanie oceny, kategoryzacji dodanych Treści przez innych Użytkowników, lub redaktorów Serwisu o ile uznają, je za szczególnie ciekawe. Dodawanie ocen, zamieszczenie Treści w rankingach, nie powoduje kopiowania plików, zmian lokalizacji lub jakiejkolwiek innej obróbki lub korzystania przez INTERIA.PL z Treści.

 

 1. Ograniczenia techniczne i merytoryczne
 1. INTERIA.PL nie odpowiada za opóźnienia w działaniu Serwisu niezależne od niej, w tym leżące po stronie operatorów telekomunikacyjnych.
 2. Z uwagi na hostingowy charakter Serwisu, INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. Treści Użytkowników, w tym w szczególności nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej, czy też autoryzacji przedpublikacyjnej,
 2. Treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników, m.in. za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność porad, o ile zablokuje do nich dostęp w trybie i na warunkach określonych w prawie polskim,
 3. autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom.
 4. udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym, na podstawie właściwych przepisów prawa,
 5. szkody Użytkownika spowodowane zagrożeniami istniejącymi w internecie, takimi jak przejęcia haseł przez osoby postronne, włamania do systemu, czy zainfekowanie wirusami systemu Użytkownika.
 6. mechanizmy lub funkcjonalności dostarczane przez innych dostawców serwisów społecznościowych, Użytkownik korzysta z takich funkcjonalności zgodnie z regulaminami takich serwisów.
 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do:
 1. Stosowania technologii cookies i innych podobnych technologii w celu udostępniania Serwisu i jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem
 2. okresowego wyłączania dostępności Serwisu w celu jego rozbudowy lub konserwacji,
 3. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do Serwisu bez podania przyczyn,
 4. zmiany parametrów Konta Użytkownika funkcjonalnych oraz cech użytkowych i możliwości Serwisu,
 5. zakończenia świadczenia Usług w każdym czasie poprzez zamknięcie części lub całości Serwisu, po opublikowaniu na stronach Serwisu odpowiedniej informacji, 
 6. do zablokowania danemu Użytkownikowi bądź grupie użytkowników dostępu do  funkcji, takich jak dodawanie wpisów i komentarzy, lub korzystania z Serwisu na czas nieokreślony, w przypadku wielokrotnego, świadomego lub celowego rażącego naruszania Regulaminu, utrudniania pracy obsłudze Serwisu lub korzystania z niego innym Użytkownikom za pośrednictwem mechanizmów informatycznych,
 7. do odstąpienia od egzekwowania dowolnego punktu Regulaminu, jeżeli naruszenie regulaminu jest nieznaczne a jego stopień umożliwia takie odstąpienie,
 8. usunięcia:
 1. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, 
 2. Treści

w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Treści, Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

 1. delegowania uprawnień do moderacji w Serwisie wybranym Użytkownikom, wedle własnego uznania.
 1. Niedopuszczalne jest:
  1. umieszczanie w Serwisie oraz przekazywanie za jego pośrednictwem Treści i materiałów sprzecznych z obowiązującym prawem i z zasadami współżycia społecznego, treści wulgarnych, obscenicznych i pornograficznych, treści uważanych powszechnie za obraźliwe, naruszających dobra osobiste innych osób,  propagujące przemoc, nagannych moralnie, oraz nieuprawnionego korzystania z cudzego wizerunku, naruszających dobre obyczaje i zasady Netykiety.
  2. działanie z wykorzystaniem funkcjonalności Serwisu będące przejawem reklamy, kryptoreklamy lub rozsyłania niechcianej informacji.
 2.  
 3. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania Użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, informacji dotyczących innych Użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji Serwisu do umieszczania w nim lub rozsyłania informacji handlowej (tzw. Spam).
 4. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do wykorzystywania Serwisu  do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a także wobec osób trzecich.
 5. INTERIA.PL ma prawo kontrolować  opublikowane  przez Użytkowników Treści w celu wyeliminowania z Serwisu tych, które nie spełniają warunków określonych w Regulaminie lub zawierają błąd merytoryczny. INTERIA.PL podejmuje odpowiednie interwencje, w tym czynności wyjaśniające w przypadku otrzymania zgłoszeń Użytkowników (dokonanych za pomocą dostępnej w Serwisie opcji „Zgłoś nadużycie”) lub organów urzędowych.

  

 1. Obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 1. informowania INTERIA.PL o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Umowy, a w szczególności o zmianach danych teleadresowych koniecznych do doręczeń oraz zmianach kontaktowego adresu e-mail pod rygorem skutecznego doręczenia pism lub wiadomości e-mail wysyłanych na adresy nie zaktualizowane,
 2. przestrzegania Regulaminu,
 3. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa,
 4. nie naruszania praw osób trzecich,
 5. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 6. przestrzegania praw autorskich (zarówno majątkowych jak i osobistych) oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
 7. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności, zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach, bez ich wyraźnej zgody, w zakresie innym niż to wynika z niniejszego Regulaminu.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy winna zostać przesłana INTERIA.PL w formie pisemnej na adres siedziby INTERIA.PL i określać:
 1. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika  INTERIA.PL,
 2. rodzaj usługi, której reklamacja dotyczy,
 3. zarzuty Użytkownika,
 4. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika,
 5. ewentualnie żądany przez Użytkownika sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu funkcjonowania Serwisu wynikające z nieznajomości bądź z faktu nieprzestrzegania Regulaminu nie będą rozpatrywane.
 2. INTERIA.PL obowiązana jest udzielić pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie 21 dni od daty jej otrzymania, wskazując, czy uznaje reklamację czy też odmawia jej uznania z powodu o braku podstaw . W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi na rzecz INTERIA.PL przez podmioty, za które INTERIA.PL nie ponosi odpowiedzialności, INTERIA.PL przesyła w terminie 7 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

 1. Poufność
 1. Osobiste dane będą przekazywane osobie trzeciej  tylko w  przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.
 2. INTERIA.PL może zbierać dane dotyczące popularności i zastosowania poszczególnych Usług oferowanych przez INTERIA.PL, dzieląc się nimi z podmiotami zależnymi od INTERIA.PL lub innymi podmiotami powiązanymi. Dane te będą udostępniane tylko anonimowo i grupowo.
 3. Baza Kont Użytkowników podlega ochronie prawnej a administratorem danych osobowych zgromadzonych w tej bazie  jest INTERIA.PL. Każdy Użytkownik ma prawo:
 1. wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy podmiot,
 2. do poprawiania tych danych,
 3. do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy Kont Użytkowników.
 1. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do ujawnienia na żądanie uprawnionego organu tożsamości Użytkownika oraz wszelkich informacji podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, w szczególności jeżeli w stosunku do Użytkownika zostanie wszczęte postępowanie karne, administracyjne bądź cywilne mające jakikolwiek związek z aktywnością Użytkownika w Serwisie.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. INTERIA.PL dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń.
 2. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do przekazania lub zlecenia wszystkich lub części swoich praw i obowiązków wynikłych z Regulaminu. W takim przypadku procedura wstąpienia podmiotu trzeciego w całość lub część praw i obowiązków wynikających z Umowy odbędzie się na warunkach ogólnie obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa.
 3. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania udostępniania Usług w Serwisie bez podania przyczyn, po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji.
 4. Regulamin może ulec zmianie na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. INTERIA.PL zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:
  1. zmiany przepisów prawa regulujących świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną INTERIA.PL  wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki umowy  zawieranej pomiędzy użytkownikiem a INTERIA.PL lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
 1. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi, biznesowymi lub bezpieczeństwa;
 2. zmiany zakresu i/lub świadczenia usług drogą elektroniczną, do których stosują się zapisy Regulaminu poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Serwis dotychczasowych usług;
 1. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
 1.  mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL  – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
 2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.
 1. O zmianach Regulaminu każdy Użytkownik będzie informowany na 30 dni przed wejściem w życie nowych postanowień Regulaminu, przez INTERIA.PL drogą elektroniczną za pomocą jednej z poniższych metod komunikowania się:
 1.  mailem przesłanym na adres mailowy podany przez Użytkownika w związku z rejestracją w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu,
 2. w formie wiadomości elektronicznej, która zostanie wyświetlona Użytkownikowi w trakcie logowania się przez niego na swoje konto w Serwisie – w takim przypadku zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeśli w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej informacji Użytkownik nie oświadczy INTERIA.PL – drogą pisemną lub mailową - że nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa pomiędzy Użytkownikiem a INTERIA.PL o świadczeniu usług Serwisu ulega rozwiązaniu, konto Użytkownika zostaje zlikwidowane i następuje wyrejestrowanie Użytkownika z Serwisu.
 1. W sprawach nieuregulowanych  Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Ustawy i Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania, dotyczące działania Serwisu należy  kierować na adres: tipy@firma.interia.pl  lub zgłaszać listownie na adres: Grupa INTERIA.PL Sp. z o.o. Sp. k., os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków z dopiskiem "tipy.interia.pl".
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

poprzednia wersja regulaminu obowiązująca do dnia 24 grudnia 2014 dostępna jest pod linkiem:
Regulamin_TIPYPL_042014.pdf

 

Pobierz aktualny regulamin w formacie pdf.