Tag: Skarga do Trybunału w Strasburgu wzór

Europejska Konwencja Praw Człowieka

Jak złożyć skargę do Trybunału w Strasburgu?

Apelacja, Kasacja, Zażalenie
Europejska Konwencja Praw Człowieka gwarantuje obywatelom UE dochodzenie swoich praw, które mogą być łamane przez prawo krajowe lub przepisy niezgodne z Konstytucją. Zdarza się i to nierzadko, że sądy i instytucje prawne nieprawidłowo interpretują i tym samym źle rozpatrują wnioski, czy skargi petentów. Poszkodowani zawsze mogą odwołać się do Trybunału w Strasburgu, który może ostatecznie potwierdzić naruszenie praw człowieka.


Podobne porady

Skarga na lekarza

Jak złożyć skargę na lekarza?

Bezpieczeństwo Osobiste
Zbyt często słyszymy o błędach medycznych! Przypominamy, że pacjent ma prawo żądać szybkiej rekompensaty za utracone zdrowie. Każdy kto został poszkodowany wskutek błędnej diagnozy, zakażenia szpitalnego, uszkodzenia ciała, może złożyć wniosek o odszkodowanie do komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Działają one przy każdym urzędzie wojewódzkim. Ze strony internetowej urzędu można pobrać wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego (np. malopolska.uw.gov.pl). Druk wniosku jest w formie tabelki z polami do wypełnienia (niżej skrótowo pokazujemy, co zawiera). Wypełniony wniosek, dokumentację i pokwitowanie opłaty (200 zł) przesyła się do komisji na adres urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę szpitala. Komisja bada sprawę i w ciągu 4 miesięcy wydaje decyzję. Gdy jest pozytywna dla pacjenta, uzyska on odszkodowanie.