Tag: Uprawnienia do renty rodzinnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Samotne rodzicielstwo
Najbliżsi członkowie rodziny osoby zmarłej mogą starać się o przyznanie renty rodzinnej. By ją otrzymać, muszą być spełnione określone warunki. Dotyczą one nie tylko uprawnionych do świadczenia ale również zmarłego. Jeśli nieżyjący bliski pobierał rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę, sytuacja jest klarowna. ZUS przyzna rentę rodzinną uprawnionym członkom rodziny, którzy spełniają przewidziane przepisami warunki.


Podobne porady

renta rodzinna

Kto ma prawo do renty rodzinnej?

Ubezpieczenie Zdrowotne
Renta rodzinna należy się po zmarłym, który w chwili śmierci albo miał ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, albo spełniał warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń. Pieniądze przysługują też członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Świadczenie dostaną dzieci, które nie ukończyły 16 lat, zarówno własne, jak i drugiego małżonka, a także przysposobione. Prawo do renty rodzinnej mają również dzieci starsze – do 25. roku życia, jeśli nadal się uczą.