zwolnienie z pracy

Jakie są sposoby rozwiązania umowy pracę?

Wypowiedzenia
Umowę o pracę można rozwiązać w następujący sposób:

1. na zasadzie porozumienia stron zawartego pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, obejmującego zgodne oświadczenia woli tych stron co do zakończenia stosunku pracy,
2. za wypowiedzeniem - przez oświadczenie jednej ze stron (pracodawcy lub pracownika) w sprawie rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
3. bez wypowiedzenia - przez oświadczenie jednej ze stron w sprawie rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia,
4. z upływem czasu, na który była zawarta umowa,
5. z dniem ukończenia pracy, dla której była zawarta umowa.

Umowa o pracę wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy, tj:
1. z dniem śmierci pracownika,
2. z dniem śmierci pracodawcy,
3. z upływem 3 miesięcy tymczasowego aresztowania.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych sposobów rozwiązania umowy o pracę znajdziesz poniżej.
zwolnienie z pracy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zmiana Zawodu
Jest to najbardziej radykalna forma rozwiązania umowy o pracę. Stosują ją najczęściej pracodawcy. Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia zarówno z przyczyn zawinionych przez pracownika jak również z przyczyn przez niego niezawinionych.
wypowiedzenie

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rezygnacja z Pracy
Sposobów rozwiązania umowy o pracę jest kilka. Można ją rozwiązać za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, na zasadzie porozumienia stron, z upływem czasu, na który była zawarta lub po zakończeniu pracy będącej przedmiotem umowy. Umowa może również samoistnie wygasnąć.
W tej części artykułu poznasz informacje na temat rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. Opis innych form rozwiązania umów o pracę znajdziesz w kolejnych artykułach z tej serii.
sposób na zwolnienie pracownika

Jak zwolnić pracownika?

Rezygnacja z Pracy
Prędzej, czy później większość pracodawców musi podjąć decyzję o zwolnieniu jednego lub kilku swoich pracowników. Oto kilka porad, które pomogą ci podołać zadaniu. A przekazanie tej wiadomości nigdy nie jest łatwe....